— Tüzük

DİJİTAL MEDYA EKONOMİSİ DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1
Derneğin adı “DİJİTAL MEDYA EKONOMİSİ DERNEĞİ”dir. Derneğin kısa adı (DİMED) dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2
Dernek merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3
Günümüzde dijital medya içeriklerinin üretimi ve izlenmesi yeni bir ekonomi modeli olarak belirmiştir. İçeriklerin ekonomik ve hızlı üretilmesi, yaygın bir şekilde izlenip paylaşılması iktisadi bir potansiyel yaratmıştır. Kontrolsüz büyümenin getirdiği sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek, içerik üreticilerinin toplumsal değerler ve yapısına uygun içerik üretmesinin temini, içeriklerin ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlanması ve nitelikli personel istihdamının artırılması, Derneğimizin temel amacıdır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
MADDE 4
Dernek amacını gerçekleştirmek için;

 1. a) Türkiye’de dijital medya sektöründe, konu uzmanlarının bir araya gelmesi ve sektörün sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasına, ayrıca sektördeki bireysel kullanıcıların doğru şekilde bilinçlendirmesine yönelik her türlü etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,
  b) Ekonomi prensiplerine uygun olarak hür teşebbüsün, milli ekonomi ve sosyal yapıdaki hayati önemini belirterek, yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi, milli çıkarlarımıza uygun olarak yapmasının teşvik edilmesi,
  c) Sektördeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın, uluslararası örneklerden de yararlanarak bir adım ileriye taşınması,
  d) Bireysel kullanıcılara sağlanabilecek eğitim desteği ile dijital medya kullanımının daha bilinçli yapılmasının teşvik edilmesi,
  e) Sektör kapsamındaki olası yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere göre, ülke ekonomimize döviz sağlayacak alanlara yönelterek, kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaların teşvik edilmesi. Dijital kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla iş birliklerinin yapılması,
  f) Avrupa Birliği aday üyesi olan Türkiye’nin ticari kuruluşlarının gerek bu toplulukta gerekse bu topluluk dışında rekabet gücünü arttıracak teşvik edici ve yol gösterici çalışmalarda bulunulması,
 2. g) Mevzuat hükümlerine uyularak ve izin alınmak koşulu ile, ilgili benzeri uluslararası kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapılması, karşılıklı olarak temsilcilerin gönderilmesi,
  h) Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür vb. yayın ve yayım vasıtalarından faydalanarak toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre ve panellerin tertip edilmesi. Ayrıca yerli ve yabancı sergi, fuar gibi sektörel etkinliklere iştirak için gerekli girişimlerin yapılması,
  i) Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile iş birliklerinin yapılması,
 3. j) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayrimenkullerin tasarruf edilmesi, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap tesis terkin ve fek edebilmesi,
  k) AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu amaçla gerek üye kuruluşlarla, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğinin desteklenmesi,
  l) Eğitimin genelde ve özellikle dijital medya, elektronik ve bilgi teknolojileri alanlarındaki önemini göz önünde bulundurarak destekleyici faaliyetlerde bulunulması,
  m) Dijital Medya sektörünün güçlenmesi için akademisyenlerin, iş ve bilim insanlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurulması, gerekli koruma ve teşvikin sağlanması için temaslar ve çalışmaların yapılması.

 

TİCARİ GELİRLER

MADDE 5

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve etkin bir destekleme politikası uygulamak amacı ile ticari gelir elde etmeyi planlamakta olup, ilgili faaliyetleri için İktisadi İşletme kurma karar hakkı Yönetim Kurulundadır.

 

ASİL ÜYELİK:
MADDE 6
Derneğe üye olmak için başvuranların giriş beyannamesi doldurmaları ve üye olmak isteklerinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir.

ÜYELERİN HAKLARI:
MADDE 7
Her üyenin Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
MADDE 8
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
MADDE 9
Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir;
a) Aidat ve bağış taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler (Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez),
b) Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı belirlenenler,
c) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak kaybedenler.
Yukarıda (a) bendine göre dernekten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri ve bağış taahhütlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir.

ONUR ÜYELİĞİ:
MADDE 10
Onayları doğrultusunda, Kurucu üyeler ve Yönetim Kurulu eski başkanları Onursal üye olabileceklerdir. Dijital Medya ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün gelişmesine veya derneğe büyük emeği geçmiş olanlara da Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyeliği verilebilir. Onur üyelerinin ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır.
a)     DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE 11
Derneğin aşağıdaki organları vardır:
a)    Genel Kurul
b)    Yönetim Kurulu

 1. c)    Denetim Kurulu

GENEL KURUL:
MADDE 12
Genel Kurul asil üyelerden kurulur.
Her yıl Ocak ayı içinde önceden ilan edilen ve üyelere tebliğ edilen yerde toplanır.
Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya,  Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu otuz gün içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yeri:
Genel Kurul toplantıları, Türkiye sınırları içinde her yerde yapılabilir. Gerekli hallerde, Genel Kurul çağrısında belirtilmesi koşulu ile elektronik ortamda uzaktan erişim teknikleri ile Gene Kurul toplantısı yapılabilir.

Toplantının Yapılış Usulü:
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı için yukarda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile bir yazman üye açık oy ile seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.  Yazman toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin,  en az üçte biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
MADDE 13
Genel Kurulun görev ve yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)    Dernek organlarının seçilmesi,
b)    Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
c)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen ve değiştirilerek kabul edilmesi,
d)    Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e)    Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
f)    Derneğin feshedilmesi.

 

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ:
MADDE 14
Yüksek Danışma Konseyi elektronik sanayi, bilgi teknolojileri sektörü ve bunlarla ilgili hizmet sektöründe bilgi ve tecrübeleriyle kendini kanıtlamış kişiler arasından Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen toplam 8 üyeden meydana gelir. Bu üyeler arasında eski Yönetim Kurulu üyeleri, eski Yönetim Kurulu Başkanları ve eski Danışma Konseyi Başkanları yer alabilir. Görev süresi biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür.
Konsey ilk toplantısında kendisine bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Konsey, konsey başkanının daveti ile yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karara bağlar.
Konsey kararları istişare mahiyetinde olup yönetim kurulunu bağlamaz. Yüksek Danışma Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre diğer mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu kuruluşları yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere davet edilebilirler.
Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

KONSEYİN BAŞLICA GÖREVLERİ:
a)    Dijital Medya ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün genel gidiş ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere yol göstermek,
b)    Dernek amaçlarına ulaşabilmek amacı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
c)    Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından inceleyerek gerekli önlemleri tavsiye etmektir.
Yüksek Danışma Konseyi üye sayısı Dijital Medya ve bunlarla ilgili hizmet sektörünün gelişmesi göz önünde tutularak gerektikçe yeniden saptanır.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 15
Yönetim Kurulu, mümkün olduğunca alt sektörleri temsil edecek bir yapıda Genel Kurulun dernek asil üyeleri arasından iki yıl için gizli oy ile seçeceği dokuz asil ve dokuz yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurulca seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman üye seçer.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkan vekili başkanlık eder.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
MADDE 16
Yönetim Kurulu yılda en az altı defa başkan veya bir başkan vekilinin daveti ve üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve aşağıdaki maddelerde yazılı hususlardaki gündem maddelerini karara bağlar:
a)   Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya üçüncü kişilere yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
b)   Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c)   Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, dernek memuru ve hizmetlilerini tayin etmek, terfi ettirmek, cezalandırmak ve hizmet akitlerini feshetmek,
d)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda mevzuat hükümlerine uygun izin alınmak koşuluyla gerekli girişimleri yapmak
e)   Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
f)    Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
g)   Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan üyelere gerektiğinde yazılı ihtarda bulunmak, gerekirse ihraç etmek,
h)   Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
i)    Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükler yapmak.
j)    Proje bazında muhtelif çalışma grupları oluşturmak.

ÇALIŞMA GRUPLARI:
MADDE 17
Yönetim Kurulunca gereksinimlere yönelik olarak oluşturulan çalışma grupları başkanları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulunca verilen projeleri yürütür ve sonuçlandırır. Yaptığı işler nedeniyle Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunun her istediğinde projeler hakkında bilgi vermek zorundadır.

GENEL SEKRETER:
MADDE 18
Dernek işleri Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Genel Sekreter eliyle yürütülür. Genel Sekreterin görev ve yetkileri:
a)    Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler çerçevesinde dernek işlerini yapmak,
b)    Yönetim Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarına katılmak,
c)    Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek.
d)    Dernek bilumum hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

DENETİM KURULU:
MADDE 19
Genel Kurul tarafından, kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

DENETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
MADDE 20
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 21
Derneğin gelirleri:
a)    Firma bağışları,
b)    Giriş aidatı ve üye aidatları; Bu miktarları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
c)    Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konser ve konferans, seminer, fuar, vb faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
d)    Derneğin gayrimenkul ve menkullerinden elde edilen gelirler,
e)    Yurt içi ve yurt dışından yapılacak bağış ve yardımlar,
f)    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE 22
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN DEFTER ve EVRAKI:
MADDE 23
Dernek, mevzuatta belirlenen defter ve kayıtları tutar. Tüm defter ve kayıtlarda gerektiğinde elektronik imza da kullanılabilir.

GELİR ve GİDERDE USUL:
MADDE 24

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE 25
Derneğin iç denetimi, dernekler tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde “Dernek Tüzüğüne Göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organlarına, tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.
Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 26
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FESİH ve TASFİYE:
MADDE 27
Fesih İşlemleri:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Dijital Medya Ekonomisi Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 28
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dijital Medya
Ekonomisi Derneği
Dijital içerik üretimini kapsayan her alanda!

Bize Ulaşın!

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı,
Dış Kapı No: 20 O, İç Kapı No: 3
Yenimahalle/Ankara
© 2023 | DİMED